IN FOCUS

26 Feb 2016
thumbnail

Kommuniké från årsstämma i Kopy Goldfields

Årsstämma med aktieägarna i Kopy Goldfields AB (publ) har hållits i Stockholm den 26 maj 2016. Ordförande för stämman var Johan Österling.

Resultat och ställning, Disposition beträffande Kopy Goldfields AB:s (publ) resultat samt ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för moderbolaget samt koncernens resultaträkning och rapport över finansiell ställning för år 2015. Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag, samt att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2015. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Styrelse och revisorer 
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skulle uppgå till 3 ledamöter. Kjell Carlsson, Andreas Forssell och Johan Österling omvaldes som styrelseledamöter. Kjell Carlsson valdes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att bolaget som revisor ska ha ett registrerat revisionsbolag. För tiden intill utgången av nästa årsstämma valdes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY).

Arvoden till styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 260.000 kronor och med 100.000 kronor till envar övrig ledamot. Årsstämman beslöt också att ersättning skall kunna utgå till styrelseledamöterna som grupp om totalt maximalt 100.000 kronor för extraordinära konsulttjänster, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av två styrelseledamöter i förening. Avslutningsvis beslöt årsstämman att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning 
Årsstämman fastställde de av valberedningen föreslagna riktlinjerna för utseende av valberedning inför årsstämman 2017.

Ändring av bolagsordningen
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens gränser för storleken på det tillåtna aktiekapitalet till lägst 22 000 000 kronor och högst 88 000 000 kronor och antalet aktier till lägst 59 500 000 aktier och högst 238 000 000 aktier.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner, och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag.

Stockholm, 26 maj 2016

För mer information, vänligen kontakta:
Mikhail Damrin, VD, +7  916 808 12 17, mikhail.damrin@kopygoldfields.com
Tim Carlsson, CFO, + 46 702 31 87 01, tim.carlsson@kopygoldfields.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted

Om Kopy Goldfields AB
Kopy Goldfields AB (publ), listat på NASDAQ First North i Stockholm, är ett guldprospekteringsbolag i ett av världens främsta guldmineralområden, Lena Goldfields, Bodaibo, Ryssland. Bolaget innehar rättigheterna till elva berggrundslicenser och en alluvial licens för både prospektering och produktion som täcker 1 963 kvadratkilometer, av vilka Krasny-licenserna (berggrund och alluvial) ägs till 49 % och beräknas vara i produktion år 2018. Målsättningen med Kopy Goldfields verksamhet är att inom närtid starta guldproduktion i samarbete med en produktionspartner under ett joint venture.

Kopy Goldfields tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU. Aqurat Fondkommission verkar som Certified Adviser, tel: 08-684 05 800.

Aktien
Ticker: KOPY
http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE77457
Utestående aktier: 59 899 541

Admin

Write a Reply or Comment