ARTICLES OF ASSOCIATION

BOLAGSORDNING FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL)
ARTICLES OF ASSOCIATION OF KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL)

Organisationsnummer: 556723-6335
Registration number: 556723-6335

 • 1 Företagsnamn/Company name

Bolagets företagsnamn är Kopy Goldfields AB (publ).

The company name is Kopy Goldfields AB (publ).

 • 2 Styrelsens säte/Registered office

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

The registered head office of the company is in the municipality of Stockholm, Stockholm county.

 • 3 Verksamhet/Objects of the company

Bolaget ska bedriva produktion och/eller prospektering av mineraler, i eget namn, via dotterbolag eller genom mindre delägarskap ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

The objects of the company shall be to pursue production and/or exploration of minerals, in own name, via subsidiaries or through smaller partnership and with that compatible operations.

 • 4 Aktiekapital/Share capital

Aktiekapitalet utgör lägst 330 000 000 kronor och högst 1 320 000 000 kronor.

The share capital shall be not less than SEK 330,000,000 and not more than SEK 1,320,000,000.

 • 5 Antal Aktier/Amount of shares

Antalet aktier ska uppgå till lägst 833 000 000 och högst 3 332 000 000.

The amount of shares shall be not less than 833,000,000 and not more than 3,332,000,000.

 • 6 Styrelse och revisorer/Board of directors and auditors

Styrelsen består av lägst 3 och högst 8 ledamöter.

The board of directors shall consist of not less than 3 and not more than 8 members.

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

The company shall have 1-2 auditors, with not more than 2 deputy auditors, or an registered auditing company.

 • 7 Kallelse till bolagsstämma/Convening of shareholders’ meeting

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Notice of general meeting of shareholders shall be published in the Official Swedish Gazette (Sw: Post- och Inrikes Tidningar) as well as at the company’s website. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.

 • 8 Fullmaktsinsamling och poströstning/Collect proxies and postal voting

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

The board of directors may collect proxies at the company´s expense in compliance with the procedure set out in chapter 7 section 4 paragraph 2 of the Swedish Companies Act (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

The board of directors may resolve, ahead of a general meeting of the shareholders, that the shareholders shall be entitled to exercise their voting rights by post prior to the meeting.

 • 9 Årsstämma/Annual general meeting

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

The annual general meeting shall be held annually within 6 months after the end of the financial year.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

The following business shall be considered at the annual general meeting:

 1. Val av ordförande vid stämman

Election of chairman of the meeting

 1. Upprättande och godkännande av röstlängd

Preparation and approval of the voting list

 1. Godkännande av dagordning

Approval of the agenda

 1. Val av en eller två justeringsmän

Election of one or two persons to certify the minutes

 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Determination of whether the meeting was duly convened

 1. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Presentation of the submitted annual report and auditors’ report and, where applicable, the consolidated annual report and the auditors’ report for the group

 1. Beslut:

Resolutions:

 1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

regarding the adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and balance sheet

 1. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen

regarding allocation of profit or loss in accordance with the adopted balance sheet and the consolidated balance sheet

 1. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

regarding the discharge from liability of the board members and of the managing director

 1. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Determination of fees for the board and for the auditor

 1. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

Determination of the number of directors and auditors

 1. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Election of the board and an auditing company or auditors and possible deputy auditors

 1. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Other matters which rest upon the meeting according to the Swedish Companies Act or the company’s articles of association

 • 10 Räkenskapsår/Financial year

Bolagets räkenskapsår är 0101–1231.

The company’s financial year is 0101–1231.

 • 11 Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma/Right to participate in shareholders’ meetings

För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

A shareholder that wishes to participate in a general meeting must be recorded in a printout or other transcript of the share register on the date as specified on the Swedish Companies Act, and notify the company of his/her, and any advisors (no more than two), intention to attend the meeting no later than on the date stated in the notice of the meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.

 • 12 Avstämningsförbehåll/Central securities depository registration

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

A shareholder or nominee that is registered in the share register and a CSD register on the record date, in accordance with Ch. 4 the Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (SFS 1998:1479), or registered in a CSD account pursuant to Ch. 4 Sec. 18 first § item 6-8 of the aforementioned act, is deemed to have the right to exercise the rights stipulated in Ch. 4 Sec. 39 the Swedish Companies Act (SFS 2005:551).

* * * * *

Antagen på årsstämma den 27 maj 2021.

Adopted at the annual general meeting on 27 May 2021.