ARTICLES OF ASSOCIATION

BOLAGSORDNING FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL)
ARTICLES OF ASSOCIATION OF KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL)

Organisationsnummer: 556723-6335
Registration number: 556723-6335

 • 1 Företagsnamn Company name

Bolagets företagsnamn är Kopy Goldfields AB (publ).
The company name is Kopy Goldfields AB (publ).

 • 2 Styrelsens säte Registered office

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
The registered head office of the company is in the municipality of Stockholm, Stockholm county.

 • 3 Verksamhet Objects of the company

Bolaget skall bedriva produktion och/eller prospektering av mineraler, i eget namn, via dotterbolag eller genom mindre delägarskap ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
The objects of the company shall be to pursue production and/or exploration of minerals, in own name, via subsidiaries or through smaller partnership and with that compatible operations.

 • 4 Aktiekapital Share capital

Aktiekapitalet utgör lägst 330 000 000 kronor och högst 1 320 000 000 kronor.
The share capital shall be not less than SEK 330,000,000 and not more than SEK 1,320,000,000.

 • 5 Antal Aktier Amount of shares

Antalet aktier skall uppgå till lägst 833 000 000 och högst  3 332 000 000.
The amount of shares shall be not less than 833,000,000 and not more than 3,332,000,000.

 • 6 Styrelse och revisorer Board of directors and company auditors

Styrelsen består av lägst 3 och högst 8 ledamöter.
The board of directors shall consist of not less than 3 and not more than 8 members.

Bolaget skall ha 1-2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
The company shall have 1-2 auditors, with not more than 2 deputy auditors, or an registered auditing company.

 • 7 Kallelse till bolagsstämma Convening of shareholders’ meeting

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.
Notice of general meeting of shareholders shall be published in the Official Swedish Gazette (Sw: Post- och Inrikes Tidningar) as well as at the company’s website. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.

 • 8 Öppnande av stämma Opening of shareholders’ meeting

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.
The chairman of the board, or a person so appointed by the board, is to open the shareholders’ meeting and preside over its proceedings until a chairman has been elected for the meeting.

 • 9 Årsstämma Annual general meeting

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
The annual general meeting shall be held annually within 6 months after the end of the financial year.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma.
The following business shall be considered at the annual general meeting:

1)                   Val av ordförande vid stämman;
Election of chairman of the meeting

2)                   Upprättande och godkännande av röstlängd;
Drawing up and approval of the voting list

3)                   Godkännande av dagordning;
Approval of the agenda        

4)                   Val av en eller två justeringsmän;
Election of one or two persons to certify the minutes

5)                   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
Determination of whether the meeting was duly convened

6)                   Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
Presentation of the submitted annual report and auditors’ report and, where applicable, the consolidated annual report and the auditors’ report for the group

7)                   Beslut

 1. a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 2. b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 3. c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;

Resolutions

 1. a) regarding the adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and balance sheet
 2. b) regarding allocation of profit or loss in accordance with the adopted balance sheet
 3. c) regarding the discharge from liability of the board members and, where applicable, of the managing director

8)                   Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden;
Determination of fees for the board and, where applicable, for the auditors

9)                   Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;
Election of the board and, where applicable, an auditing company or auditors and possible deputy auditors

10)                 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Other matters which rest upon the meeting according to the Swedish Companies Act or the company’s articles of association

 • 10 Räkenskapsår Financial year

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101–1231.
The company’s financial year shall be 0101–1231.

 • 11 Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma Right to participate in shareholders’ meetings

För att få delta på bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget senast den dagen som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.
Shareholders wishing to attend to a shareholders’ meeting shall to the company give notice of participation and number of assistants on the day specified in the notice of the shareholders’ meeting. That day may not be a Sunday, Bank Holiday, Saturday, Midsummer Night’s Eve, Christmas Eve or New Years Eve and may not fall earlier than on the fifth weekday prior to the meeting. Proxies do not need to give notice of number of assistants. Number of assistants may not be more than two.  

 • 12 Avstämningsförbehåll Reconciliation account

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
The company’s shares shall be registered in a central securities depository register in accordance with the Swedish Act on Central Securities Depository and Financial Instruments Accounts (1998:1479).