ANNUAL GENERAL MEETING

Notice of Annual General Meeting and at such extraordinary general meetings on the issue of amending the articles of association will be treated shall be no earlier than six weeks and no later than four weeks before the AGM. Notice of other Extra General Meetings shall take place no earlier than six weeks and no later than two weeks before the AGM.

Shareholders who wish to raise a question to be dealt with at the General Meeting must notify at least one week prior to the time.

The Annual General Meeting 2021 will take place on 27 May 2021 in Stockholm.

Documents Annual General Meeting June 30, 2020

Protokoll Årsstämma 2020 (Swedish)

Notice (English)

Notice (Swedish)

Styrelsens förslag till antagande av ny bolagsordning (punkt 14)

Ny bolagsordning

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om förvärv av Amur Gold Company Ltd med betalning genom Apportemission (punkt 15)

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7§ ABL avseende apportemission för förvärv av Amur Gold Company Ltd

Revisorsyttrande enligt 13 kap 8§ ABL över styrelsens redogörelse för apportegendomen

Valberedningens förslag till beslut

Fullmakt (proxy)

Årsredovisning 2019 (Swedish)

Årsredovisning 2019 (English)

Documents Annual General Meeting May 29, 2019

Protokoll Årsstämma 2019 (Swedish)

Notice (Swedish)

Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner inkl bilaga A och B (Swedish)

Bilaga C Villkor teckningsoptioner (ledande befattningshavare) (Swedish)

Större aktieägares förslag till emission av teckningsoptioner inkl bilaga A och B (Swedish)

Bilaga C Villkor teckningsoptioner (styrelse) (Swedish)

Fullmakt (proxy)

Årsredovisning 2018 (Swedish)

Documents Annual General Meeting May 29, 2018

Protokoll Årsstämma 2018 (Swedish)

Notice (Swedish)

Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner inkl bilaga A och B (Swedish)

Bilaga C Villkor teckningsoptioner (ledande befattningshavare) (Swedish)

Större aktieägares förslag till emission av teckningsoptioner inkl bilaga A och B (Swedish)

Bilaga C Villkor teckningsoptioner (styrelse) (Swedish)

Fullmakt (proxy)

Årsredovisning 2017 (Swedish)

Annual Report 2017 (English)

Documents Annual General Meeting May 30, 2017

Protokoll Årsstämma 2017 (Swedish)

Notice (Swedish)

Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner inkl bilaga A och B (Swedish)

Bilaga C Villkor teckningsoptioner (ledande befattningshavare) (Swedish)

Större aktieägares förslag till emission av teckningsoptioner inkl bilaga A och B (Swedish)

Bilaga C Villkor teckningsoptioner (styrelse) (Swedish)

Fullmakt (proxy)

Årsredovisning 2016 (Swedish)

Annual Report 2016 (English)

Documents Annual General Meeting May 26, 2016

Protokoll Årsstämma 2016 (Swedish)

Notice (Swedish)

Appendix A (Swedish)

Fullmakt (Proxy)

Årsredovisning 2015 (Swedish)

Annual Report 2015 (English)

Documents Annual General Meeting May 27, 2015

Protokoll Årsstämma 2015 (Swedish)

Notice (Swedish)

Årsredovisning 2014 (Swedish)

Annual Report 2014 (English)

Valberedningens förslag till beslut (Swedish)

Fullmakt (Proxy)

Documents Extra General Meeting December 17, 2014

Protokoll Extra Bolagsstämma (Swedish)

Notice (Swedish)

Fullmakt (Proxy)

Sammanfattning styrelsens fullständiga förslag till beslut

A Förslag bolagsordningsändring

B Förslag aktiekapitalminskning

C Förslag företrädesemission

Redogörelse 13 kap 6 § ABL

Revisorsyttrande

Årsredovisning 2013

Documents Annual General Meeting May 27, 2014

Protokoll Årsstämma 2014 (Swedish)

Notice (Swedish)

Fullmakt (Proxy)

Årsredovisning 2013

Annual Report 2013

Aktieägares förslag till beslut om arvode och ersättning till styrelseledamöter, innefattande förslag om inrättande av Styrelseprogram 2014/2016

Documents Extra General Meeting August 14, 2013

Protokoll Extra Bolagsstämma (Swedish)

Notice (Swedish)

Styrelsens fullständiga förslag till beslut

Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser

Revisors uttalande

Fullmakt (Proxy)

Annual report 2012 (Swedish)

Annual report 2012 (English)

Documents Annual General Meeting June 4, 2013

Protokoll Årsstämma 2013 (Swedish)

Notice (Swedish)

Notice (English)

Fullmakt (Proxy)

Årsredovisning 2012 (Swedish)

Annual Report 2012 (English)

Styrelsens fullständiga förslag till beslut

Documents Extra General Meeting November 5, 2012

Protokoll Extra Bolagsstämma (Swedish minutes)

Bulletin from Extra General Meeting (English)

Notice (Swedish)

Notice (English)

Fullmakt (Proxy)

P7 – Styrelsens fullständiga förslag till beslut om incitamentsprogram

P7 – Årsredovisning 2011 samt revisionsberättelse

P7 – Styrelsens redogörelse av väsentliga händelser efter årsredovisningens undertecknande samt bilaga A

P7 – Revisorsyttrande över styrelseredogörelsen

P9 – Förslag till beslut för Eldorado Gold Corp att slipa budplikt

Documents Annual General Meeting May 3, 2012

Protokoll Årsstämma 2012 (Swedish minutes)

Notice (Swedish)

Notice (English)

Fullmakt (Proxy)

Årsredovisning 2011 (Swedish)

Annual Report 2011 (English)

Styrelsens fullständiga förslag till beslut

Revisorns yttrande

P14 – Förslag till beslut om för Eldorado Gold Corp att slippa budplikt

Documents Extra General Meeting October 17, 2011

Minutes EGM October 17, 2011 (Swedish and English)

Kallelse Extra Bolagsstämma 17 oktober 2011 (Svenska)

Notice to Extra General Meeting October 17, 2011 (English)

Fullmaktsformulär/Proxy

P7 – Förslag till beslut om emission av aktier utan företrädesrätt/Proposed resolution of issue of new shares

P8 – Förslag till förlängning av överlåtelseperiod för teckningsoptioner

Bilaga 1 Kopia av årsredovisning 2010 med revisionsberättalse och notering om årsstämmans beslut om hur resultat skall hanteras (Annual report 2010)

Bilaga 2 Styrelsens redogörelse över händelser av väsentlig betydelse sedan årsredovisningen lämnades

Bilaga 3 Revisorns yttrande

Documents Extra General Meeting July 27, 2011

Protokoll EGM July 27, 2011 (Swedish Minutes)

Kommuniké EGM 2011

Kallelse

Fullmaktsformulär

Nominationcommitte proposal to the board of Kopy Goldfields

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om inrättande av incitamentsprogram samt övriga villkor för teckningsoptionerna (omräkningsvillkor m m)

Årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser samt bilaga A

Revisorsyttrande över styrelseredogörelsen

Documents Annual General Meeting May 12, 2011

Protokoll årsstämma 2011 (Swedish)

Kommuniké från årsstämma 2011

Notice (Swedish)

Notice (English)

Fullmakt (Proxy)

Annual report 2010

Styrelsens fullständiga förslag till beslut

Valberedningens förslag och motiverade yttrande avseende förslag till styrelse inför årsstämman 12 maj 2011

Valberedningens förslag till beslut om riktlinjer för utseende av valberedning.

Documents Annual General Meeting 2010

Notice

Valberednings förslag

Fullmakt (Proxy)

P13 – Förslag riktlinjer för utseende av valberedningen

P14 – Förslag till bolagsordningsändring

P15 – Förslag till bemyndigande

P16 – Förslag sammanläggning och bolagsordningen

Extra bolagsstämma (EGM) 1 december 2010

Protokoll EGM 1 december 2010

  1. Styrelsebeslut nyemission av aktier
  2. Styrelsebeslut emission av teckningsoptioner
  3. Bilaga A
  4. Kallelse
  5. Fullmaktsformulär
  6. Årsredovisning och revisionsberättelse
  7. Styrelsens redogörelse
  8. Revisorsyttrande

Documents for AGM 2009

3) Styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare

4) Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av aktier

5) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner

6) Bilaga A- kopia av årsredovisning coh revisionsberättelse för räkenskapsåret 2008

7) Bilaga B – styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

8) Bilaga C – revisorsyttrande över redogörelsen

9) Bilaga D avseende villkor för teckningsoptioner “2010”